Data company

Martifer Renewables S.A.

z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 1/5 31-155 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestry Sądowego pod numerem KRS 0000236614, NIP 969-14-19478, REGON 240106876, o kapitale zakładowym w kwocie 10.680.000,00 zł. w całości opłaconym.
Dane kontaktowe:
Phone: 12 628 66 25
Trust Us